Schoolvisie basisschool Irishof

In ons logo staat een boom.  Waarom wij een boom hebben gekozen is heel eenvoudig.  Onze groene schoolomgeving is een belangrijk gegeven maar een boom groeit, ontwikkelt, net zoals uw kind(eren):

1. Bewust worden van de omgeving

Onze kinderen leren dat niet alles vanzelfsprekend is: schoolmateriaal, ons groen schooldomein, … Ze horen er zorg voor te dragen en het te appreciëren! We maken ze milieubewust, energiezuinig, …

2. Respect en beleefdheid

Respect hebben is evident op onze school. Dit streven we na! Luisterbereidheid, inleven in de anderen, respect hebben voor andere meningen/geaardheid, andere culturen/levensbeschouwingen leren waarderen, opkomen voor elkaar, verdraagzaamheid, … En dit alles op een beleefde manier!

3. Welbevinden van ouders – leerlingen – leerkrachten

Welbevinden, betrokkenheid en ervaringsgerichtheid lopen als een rode draad doorheen ons onderwijs. Dit zijn de basisvoorwaarden om tot een succesrijk en vooral zinvol leerproces te kunnen komen. Door middel van dialoog proberen wij een evenwicht te vinden waarin alle partijen zich kunnen vinden: kijkdagen, oudercontacten, schoolfeest, infoavond begin schooljaar, schoolraad, oudercomité,…

4. Doelen nastreven

Ontwikkelingsdoelen en leerplandoelen worden bewaakt! De leerkrachten houden hun didactische en pedagogische onderlegdheid op peil door nascholing, interesse voor innovatie, opvolgen van aanbevelingen van inspectie, pedagogische begeleiding en directie en algemene interesse voor alles wat leeft in de onderwijswereld.

5. Mentaal en lichamelijk gezond

Een gezonde geest in een gezond lichaam. Fruitdag, (buitenschoolse) sportactiviteiten, gezonde voeding dragen wij dan ook hoog in het vaandel! Leerlingen kunnen altijd terecht bij leerkrachten met problemen, vragen en ideeën.

6. Gok en Zorg

Elk kind is uniek! Onze leerkrachten en het zorgteam staan klaar om zwakkeren, hoogbegaafden, anderstaligen, kinderen met leerstoornissen de kans te bieden om zich maximaal te ontplooien. Hier wordt nauw samengewerkt met CLB (Centrum voor Leerlingen Begeleiding) en kunnen wij rekenen op hulp van het ondersteuningsteam. 

7. Talenten

Naast de intellectuele ontwikkeling is het zeer belangrijk dat het kind voldoende kansen tot expressie krijgt. De ontwikkeling van muzische, manuele en lichamelijke vaardigheden zijn in dit opzicht zeer belangrijk: schoolproject, kangoeroewerking, ,… Hun creativiteit wordt aangesproken tijdens de lessen muzische vorming, zowel voor drama, muziek, beeld, beweging en media.

8. Verticale samenhang

Ons dynamisch en enthousiast leerkrachtenteam zorgt ervoor dat het continue ontwikkelingsproces wordt gegarandeerd. De overgang van kleuter naar lagere school verloopt zeer vlot: klasdoorbrekend en klasoverschrijdend werken, taalinitiatie met Pistache, … Om de drempel te verlagen gaan de grootste kleuters regelmatig een kijkje nemen in het eerste leerjaar. Ook de oudsten worden voorbereid op middelbaar onderwijs door het bezoeken van de beroepenbeurs en demolessen in de middenschool.

9. Zelfstandigheid

Het kindvriendelijke karakter van ons onderwijs biedt volgens onze school de beste kansen aan elk kind. Zo leren ze vaardigheden die nuttig kunnen zijn in het verdere leven: ICT, opzoekwerk, leren leren, hoekenwerk, groepswerk, GWP, …. Wij gaan van zelfredzaamheid bij de kleuters tot een zelfstandige tiener.

10. Klaar voor het verdere leven

Als team staan wij uitgesproken achter deze visie. Wij streven een dynamisch mensbeeld na, m.a.w. ieder kind is uniek en verschillend en hiermee dient dan ook rekening te worden gehouden. Uiteraard dragen wij er zorg voor dat de vooropgestelde doelen en de eindtermen onderschreven door de Vlaamse Gemeenschap bereikt worden, zodanig dat onze leerlingen vlot de overstap naar het secundair onderwijs kunnen maken.

Onze leerlingen durven keuzes maken naargelang hun eigen kunnen, talenten en interesses!